drop


drop
{drɔp}
I. 1. капка, капчица
мед. рl капки (особ. за очи)
a DROP in the bucket/ocean прен. капка в морето
2. глътка, капка, малко количество
to take/have a DROP too much понапивам се, сръбвам си
3. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка
4. дропс, бонбонче
5. височина, склон, спуск
6. падане, (с) пускане
7. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото)
8. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект
9. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка
10. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка
11. тех. спад (ане), праг (на канал)
12. воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж
1. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр
1. sl. подкуп
15. паднал плод
16. новородено животно
17. ам. (отвор на) пощенска кутия
18. капаче на ключалка
19. attr подвижен, спускащ се
at the DROP of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод
to get/have the DROP on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого
II. 1. капя, капвам, роня, проронвам
to DROP at the nose тече ми носът
2. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят)
to DROP a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята
to DROP from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно
his jaw DROP ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос
to work till one DROPs работя, докато капна
I'm fit/ready to DROP with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора
3. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям
4. спускам се, смъквам се, скачам, слизам
5. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи)
намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.)
6. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам
to DROP someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума
DROP it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to DROP въпросът бе изоставен/потулен
7. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут
8. мор. нося се по течението/с отлива
9. свалям, повалям (с удар, изстрел)
10. написвам, драсвам (писмо и пр.)
11. казвам (неволно), изпускам, изтървавам
правя (забележка) (и to let DROP)
to DROP a word in someone's ear подшушвам някому нещо
12. губя, изгубвам (пари, игра)
1. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно)
1. уволнявам, отстранявам
15. вземам, поглъщам (лекарство и пр.)
to DROP asleep заспивам
to DROP short не стигам, не постигам целта си
to DROP to the rear изоставам
to DROP the hem of a coat отпускам подгъва на палто
to DROP eggs приготвям яйца на очи
to DROP from sight изгубвам се от погледа
DROP dead! презр. я па тоя! що се не застреляш!
drop across срещам случайно, натъквам се на
drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам
отделям се (from)
drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.)
drop behind изоставам, оставям се да ме надминат
drop by свръщам, отбивам се
drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам
to DROP down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого
drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се
drop into свръщам в, отбивам се в/у
to DROP into a habit добивам навик, свиквам, привиквам
drop off падам, капя, окапвам (за листа)
заспивам (и to DROP off to sleep)
drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам
drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам
drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от
it has DROPped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам
he has DROPped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот
drop over/round-drop in
drop through провалям се, пропадам (за план и пр.)
* * *
{drъp} n 1. капка, капчица; мед. рl капки (особ. за очи); a drop in(2) {drъp} v (-pp-) 1. капя, капвам; роня, проронвам; to drop at th
* * *
хлътналост; цвъкам; хвърлям; спускам; смъквам; спадане; спад; снижение; снижавам; събарям; стоварвам; спускане; склон; роня; отвиквам; отпускам се; понижение; падам; понижавам; падане; височина; висулка; пускам; пускане; пропускам; драже; докарвам; глътка; занасям; зарязвам; изпадам; капвам; изпускам; капя; капчица; изтървавам; капка; климвам; намаление;
* * *
1. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят) 2. 1 attr подвижен, спускащ се 3. 1 ам. (отвор на) пощенска кутия 4. 1 вземам, поглъщам (лекарство и пр.) 5. 1 воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж 6. 1 губя, изгубвам (пари, игра) 7. 1 казвам (неволно), изпускам, изтървавам 8. 1 капаче на ключалка 9. 1 новородено животно 10. 1 паднал плод 11. 1 тех. спад (ане), праг (на канал) 12. a drop in the bucket/ocean прен. капка в морето 13. at the drop of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод 14. drop across срещам случайно, натъквам се на 15. drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам 16. drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам 17. drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.) 18. drop behind изоставам, оставям се да ме надминат 19. drop by свръщам, отбивам се 20. drop dead! презр. я па тоя! що се не застреляш! 21. drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам 22. drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се 23. drop into свръщам в, отбивам се в/у 24. drop it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to drop въпросът бе изоставен/потулен 25. drop off падам, капя, окапвам (за листа) 26. drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам 27. drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от 28. drop over/round-drop in 1 29. drop through провалям се, пропадам (за план и пр.) 30. he has dropped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот 31. his jaw drop ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос 32. i'm fit/ready to drop with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора 33. i. капка, капчица 34. ii. капя, капвам, роня, проронвам 35. it has dropped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам 36. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр 37. sl. подкуп 38. to drop a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята 39. to drop a word in someone's ear подшушвам някому нещо 40. to drop asleep заспивам 41. to drop at the nose тече ми носът 42. to drop down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого 43. to drop eggs приготвям яйца на очи 44. to drop from sight изгубвам се от погледа 45. to drop from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно 46. to drop into a habit добивам навик, свиквам, привиквам 47. to drop short не стигам, не постигам целта си 48. to drop someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума 49. to drop the hem of a coat отпускам подгъва на палто 50. to drop to the rear изоставам 51. to get/have the drop on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого 52. to take/have a drop too much понапивам се, сръбвам си 53. to work till one drops работя, докато капна 54. височина, склон, спуск 55. глътка, капка, малко количество 56. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут 57. дропс, бонбонче 58. заспивам (и to drop off to sleep) 59. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам 60. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям 61. мед. pl капки (особ. за очи) 62. мор. нося се по течението/с отлива 63. намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.) 64. написвам, драсвам (писмо и пр.) 65. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно) 66. отделям се (from) 67. падане, (с) пускане 68. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка 69. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка 70. правя (забележка) (и to let drop) 71. свалям, повалям (с удар, изстрел) 72. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи) 73. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка 74. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото) 75. спускам се, смъквам се, скачам, слизам 76. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект 77. уволнявам, отстранявам
* * *
drop[drɔp] I. n 1. капка, капчица; a \drop in the bucket (ocean) капка в морето; 2. глътка, малко количество; to take (have) a \drop too much, to have a \drop in o.'s eye напивам се, сръбвам си; 3. перла (диамант) на обица и под.; висулка; кристал на полилей; 4. дропс, бонбонче; 5. височина, склон, надолнище; a \drop of ten feet from the window to the ground 10 фута височина от прозореца до земята; 6. падане; пускане, спускане; 7. падане, спадане, намаление, снижение (на цени, температура, напрежение и пр.); 8. театр. падаща (спускаща се) завеса (и \drop-curtain); 9. сп. ритане на топката от въздуха, воле; 10. (дължина на) въже, с което се обесват осъдени на смърт; 11. подставка под бесилка; разг. бесилка; 12. тех. спадане, спад; праг (на канал); 13. тех. капаче на ключалка; at the \drop of a hat веднага, незабавно, тутакси, тозчас, при най-малкия повод; to get (have) the \drop on s.o. ам. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого; II. v (-pp-) 1. капя; пускам (наливам) капка по капка; роня (сълзи); 2. пускам, изпускам, изтървам; оставям да падне; спускам; падам; отпускам се; \drop it! пусни! to \drop a stitch изпускам бримка (при плетене); to \drop a goal сп. отбелязвам гол от воле; to \drop the king карти принуден съм да дам попа върху аса; принуждавам противника си да даде попа; to \drop a perpendicular to (on) a line спускам перпендикуляр към линия; to \drop from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се неочаквано; his jaw \dropped челюстта му увисна; провеси нос; I am ready to \drop with fatigue (with sleep) капнал съм от умора (за сън); to \drop onto o.'s knees падам на колене; to \drop a brick (a clanger) прен. казвам нещо нетактично, правя гаф; 3. изпускам, пропускам, не произнасям; 4. спускам се, смъквам се, скачам; слизам; 5. снижавам се, хлътвам (за терен); снижавам, понижавам (глас); навеждам (очи); намалявам (се), спадам (за цени, температура и пр.); стихвам (за буря и пр.); 6. изоставям, зарязвам, отказвам се от; прекъсвам, преставам, спирам, секвам; to \drop like a hot potato (hot chestnut) изведнъж зарязвам, бягам като от чума от някого; \drop it! достатъчно! стига (по този въпрос)! the correspondence \dropped кореспонденцията престана (секна); the affair was allowed to \drop въпросът бе изоставен (се потули); 7. докарвам, довеждам (с превозно средство); придружавам; занасям; will you \drop this parcel at Mrs Brown's? бихте ли оставили този пакет у г-жа Браун (като минавате оттам)? 8. свалям, повалям (с удар, изстрел); to \drop a bird свалям (прострелвам) птица; 9. драсвам (писмо и пр.); \drop me a line драсни ми един ред; 10. казвам; изпускам изтървавам; правя (забележка); to \drop a hint загатвам; to \drop a word in s.o.'s ear подшушвам някому нещо; the remark \dropped from him той се изтърва, че каза това; 11. изгубвам (пари) (over a transaction при сделка); 12. ам. sl уволнявам; съкращавам; 13. отелва се, обагня се, ожребва се (и преждевременно); to \drop asleep заспивам; to \drop the hem of a skirt отпускам подгъва на пола; to \drop short не стигам; не постигам целта си; \drop dead! sl майната ти! върви по дяволите!

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • drop — drop …   Dictionnaire des rimes

 • Drop.io — URL drop.io Slogan Simple, private sharing. Available language(s) English Owner …   Wikipedia

 • Drop — (dr[o^]p), n. [OE. drope, AS. dropa; akin to OS. dropo, D. drop, OHG. tropo, G. tropfen, Icel. dropi, Sw. droppe; and Fr. AS. dre[ o]pan to drip, drop; akin to OS. driopan, D. druipen, OHG. triofan, G. triefen, Icel. drj[=u]pa. Cf. {Drip},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drop — may refer to: Contents 1 General use 2 Sports 3 Computers and technology …   Wikipedia

 • drop — goal [ drɔpgol ] n. m. • 1892; mot angl., de to drop « tomber » et goal « but » ♦ Anglic. Rugby Coup de pied donné dans le ballon juste après le rebond. Des drop goals. Abrév. cour. DROP . Tenter le drop. Des drops. ● drop nom masculin …   Encyclopédie Universelle

 • drop — ► VERB (dropped, dropping) 1) fall or cause to fall. 2) sink to the ground. 3) make or become lower, weaker, or less. 4) abandon or discontinue. 5) (often drop off) set down or unload (a passenger or goods) …   English terms dictionary

 • drop — [dräp] n. [ME drope < OE dropa, akin to ON drūpa, DROOP, Ger triefen: for IE base see DRIP] 1. a small quantity of liquid that is somewhat spherical, as when falling 2. a very small quantity of liquid 3. [pl.] liquid medicine taken or applied… …   English World dictionary

 • Drop — Drop, v. t. [imp. & p. p. {Dropped}or {Dropt}; p. pr. & vb. n. {Dropping}.] [OE. droppen, AS. dropan, v. i. See {Drop}, n.] 1. To pour or let fall in drops; to pour in small globules; to distill. The trees drop balsam. Creech. [1913 Webster] The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drop — Drop, v. i. 1. To fall in drops. [1913 Webster] The kindly dew drops from the higher tree, And wets the little plants that lowly dwell. Spenser. [1913 Webster] 2. To fall, in general, literally or figuratively; as, ripe fruit drops from a tree;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drop It on Me — Single by Ricky Martin featuring Daddy Yankee from the album Life R …   Wikipedia

 • drop-in — /drop in /, n. 1. Informal. Also, dropper in. a person who or thing that pays an unexpected or uninvited visit: a feeder for squirrels, raccoons, and other drop ins. 2. Informal. a social gathering at which the guests are not expected to stay… …   Universalium